Nooit meer je glas kwijt met "wijnglasringen"  

Ben je op elk feest altijd je glas kwijt, die tijd is voorbij. De "oplossing" wijnglasringen, wineglasscharms, wijnglashanger, wine charms, wijnglas decoratie, wijnglas versiering en vele andere benamingen. Altijd een herkenbaar glas. In allerlei soorten en maten, van thema's, mannen, wijnen, dieren, gekleurde, harten, parels, swarovski style etc.

Heb je zelf een idee deel dat met ons, misschien kunnen we een mooie set maken. Mail: info@wijnglasringen.nl 

Heb je het de volgende dag al nodig, mail of bel even, misschien kan het meteen verstuurd worden!

Bij besteding van €35,- geen verzendkosten

Algemene Voorwaarden van Wijnglasringen.nl

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wijnglasringen.nl, gevestigd te Bussum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi, Eem en FLevoland, onder nummer 32087647, handelend onder de naam Wijnglasringen.nl hierna te noemen: "Wijnglasringen.nl", en op alle rechtsbetrekkingen tussen Wijnglasringen.nl en de koper/opdrachtgever, hierna te noemen: "Koper".

1.2

Veranderingen van deze Algemene Voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Wijnglasringen.nl alleen dan, indien zij deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3

In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, advertenties of andere algemene reclame van Wijnglasringen.nl en deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de laatste.

1.4

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper alsmede eventuele andere algemene voorwaarden die in de branche gebruikelijk zijn, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5

Indien met Koper meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Wijnglasringen.nl gesloten overeenkomst.

1.6

Wijnglasringen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing zijn steeds de ten tijde van het doen van de aanvraag gepubliceerde Algemene Voorwaarden.

1.7

In geval van strijdigheid tussen vertalingen van de tekst van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert steeds de in de Nederlandse taal gestelde tekst.

Artikel 2 Aanbieding en overeenkomst

2.1

Alle aanbiedingen van Wijnglasringen.nl– waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema's, prijslijsten, materiaallijsten en overige documentatie - zijn geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst tussen Wijnglasringen.nl en Koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk waaronder tevens begrepen elektronisch door Wijnglasringen.nl is bevestigd, dan wel doordat Wijnglasringen.nl geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.

2.2

Wijnglasringen.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3

Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch, schriftelijk of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Wijnglasringen.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.4

Koper is slechts bevoegd een opdracht te annuleren met toestemming van Wijnglasringen.nl en voor zover Koper Wijnglasringen.nl schadeloos stelt. Annulering is niet mogelijk indien de bestelling speciaal voor Koper bestelde, in productie genomen of reeds gemaakte producten betreft.

2.5

Wijnglasringen.nl is gerechtigd aanvragen, opdrachten en orders te weigeren. Eventuele door Koper betaalde gelden worden in dat geval door Wijnglasringen.nl aan Koper geretourneerd.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1

Alle door Wijnglasringen.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk of mondeling anders is overeengekomen.

3.2

De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. Verkopen en leveranties onder de op de website vermelde minimumwaarde (exclusief BTW) worden niet in behandeling genomen of verwerkt.

3.3

Wijnglasringen.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Koper, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.5

Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden op een van de volgende wijzen: vooruitbetaling op bankrekening; Koper maakt het totaal verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten, BTW en eventuele andere additionele kosten over op rekening 91.37.20.577 ten name van Wijnglasringen.nl te Bussum.

3.6

Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling twee weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4 Levering

4.1

Wijnglasringen.nl heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:

Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde goederen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling.

Koper dient na verzending nog rekening te houden met in de markt gebruikelijk levertijden van post- en pakketvervoerders voor standaard zendingen (derhalve geen spoed- of expreszendingen). In offertes, orderbevestigingen of anderszins door Wijnglasringen.nl genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat Koper de overeenkomst in stand laat. Bij reeds verzonden zendingen is dit niet eerder het geval dan dat een door Wijnglasringen.nl bij de vervoerder ingediend navraagonderzoek een negatief eindresultaat heeft opgeleverd. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel ter zake van de verloren zending reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2

Wijnglasringen.nl levert na betaling alle bestelde artikelen voor zover de voorraad strekt. Backorders worden niet aangehouden. Deze artikelen kunnen indien gewenst door Koper worden besteld wanneer deze beschikbaar zijn. Het eventueel reeds betaalde bedrag ter grootte van de prijs die Koper voor desbetreffende artikelen heeft betaald, zal worden geretourneerd.

4.3

Aan de leveringsplicht van Wijnglasringen.nl zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van de goederenop het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven leveradres. Het ontvangstbewijs door Koper ondertekend of de persoon die deze ter plaatse vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering.

4.4

Wijnglasringen.nl is gevestigd in Nederland. Bij leveringen naar het buitenland dient Koper zich zelf te informeren omtrent regelingen, heffingen en voorschriften bij import in het land van bestemming. Alle heffingen, BTW bij import en overige financiële en andere gevolgen van import, zijn voor rekening van Koper. Koper vrijwaart Wijnglasringen.nl voor alle aanspraken hieromtrent.

4.5

4.6

De wijze van verzending en verpakking wordt bepaald door wijnglasringen.nl.

Wijnglasringen is niet verantwoordelijk voor het vervoers bedrijf. Zoek geraakte paketten is risico voor de koper.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud en Risico

5.1

Wijnglasringen.nl behoudt zich het eigendom voor van alle aan Koper geleverde zaken, zolang Koper niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst waaronder Wijnglasringen.nl zaken heeft geleverd of diensten heeft verricht of dient te verrichten, alsmede uit hoofde van iedere vordering van Wijnglasringen.nl op Koper wegens niet-nakoming door Koper van die overeenkomst. Koper is verplicht Wijnglasringen.nl onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Het risico ter zake van het transport en de te leveren goederen gaat over op Koper op het moment dat de goederen voor het eerst aan Koper ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 6 Garantie

6.1

Behoudens een eventuele fabriek- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Koper vrijwaart Wijnglasringen.nl tegen alle aanspraken van derden als gevolg van door Koper gegeven garanties en/of informatie omtrent de zaken die afwijken van de fabriek- en/of grossiersgarantie en/of informatie.

6.2

Voornoemde garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de aan Koper verstrekte handleidingen en specificaties.

6.3

Elke garantieverplichting vervalt wanneer:

Koper zelf wijzigingen, reparaties of bewerkingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten;

Koper de geleverde zaken voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;

Koper de geleverde zaken op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.

de gebreken bij aflevering zichtbaar waren en Koper deze gebreken niet conform artikel 10 aan Wijnglasringen.nl heeft medegedeeld.

sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd.

sprake is van waterschade, vochtschade, bevriezing of verontreiniging.

6.4

De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Wijnglasringen.nl.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1

Behoudens het bepaalde in artikel 6 en behoudens in geval van opzet of grove schuld is Wijnglasringen.nl aansprakelijk, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de Wijnglasringen.nl afgesloten verzekering in het betreffende geval gedane uitkering.

7.2

Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Wijnglasringen.nl beperkt tot het factuurbedrag dat Koper heeft betaald betreffende de zaken waardoor de schade is veroorzaakt.

7.3

Indien Koper niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen, welke Wijnglasringen.nl noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan Wijnglasringen.nl verleent, kan Koper nimmer schadevergoeding of enige ander rechten ontlenen bij niet-nakoming van de overeenkomst door Wijnglasringen.nl.

7.4

Wijnglasringen.nl is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen Koper derhalve niet het recht geven zaken te weigeren.

7.5

Wijnglasringen.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, geleden verlies, gemaakte kosten, gemiste besparingen, verloren gaan van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

7.6

Wijnglasringen.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet ondergeschikten.

7.7

Wijnglasringen.nl bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens de Koper mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 8 Ontbinding

8.1

Ieder van partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, in het geval dat:

de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, hem al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend, de regeling schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of beslag wordt gelegd op een belangrijk deel van zijn vermogensbestanddelen, dan wel deze op een andere wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;

de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd.

8.2

Voorafgaand aan de ontbinding gefactureerde bedragen die betrekking hebben op reeds ter uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en verrichte diensten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 9 Overmacht

9.1

Onder overmacht van Wijnglasringen.nl wordt onder meer verstaan niet- of niet-tijdige levering door toeleveranciers van Wijnglasringen.nl of andere ingeschakelde derden, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, bedrijfsbezettingen, transportbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, in- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften, waterschade, brandschade, vorstverlet, bedrijfsstoringen, energiestoringen en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Wijnglasringen.nl liggen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

9.2

In geval van overmacht is Wijnglasringen.nl gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Wijnglasringen.nl tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan Koper gehouden is.

9.3

Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is Koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.

9.4

Bij beëindiging als voren bedoeld is Wijnglasringen.nl gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is Wijnglasringen.nl niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan Koper.

Artikel 10 Inspectie en reclame

10.1

Koper dient de zaken bij aflevering- of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 (acht) dagen na ontvangst der zaken ter kennis van Wijnglasringen.nl zijn gebracht.

10.2

Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 (acht) dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na aflevering, ter kennis van Wijnglasringen.nl zijn gebracht.

10.3

Indien de klacht door Wijnglasringen.nl juist wordt bevonden, zal Wijnglasringen.nl de nodige tijd gegeven worden om de haar inziens vereiste voorzieningen te treffen, en is Wijnglasringen.nl slechts gehouden te harer keuze de zaken waarop de klacht betrekking heeft kosteloos te herstellen dan wel door andere te vervangen of de prijs die Koper voor de desbetreffende zaken heeft betaald aan Koper te vergoeden.

10.4

Klachten betreffende (deel)facturen dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na verzenddatum ter kennis van Wijnglasringen.nl te zijn gebracht.

10.5

Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt Koper geacht het geleverde/verrichte respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door Wijnglasringen.nl in behandeling genomen.

10.6

Vorderingen van Koper gebaseerd op de stelling dat een door Wijnglasringen.nl geleverd product een tekortkoming als bedoeld in dit artikel heeft, verjaren door verloop van 1 (één) jaar na de datum van aflevering.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, waaronder begrepen onder meer auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht, merkenrecht en/of enig ander recht, op alle krachtens de overeenkomst door Wijnglasringen.nl vervaardigde en/of ter beschikking gestelde zaken berusten uitsluitend bij Wijnglasringen.nl, diens toeleverancier of andere rechthebbenden. De aan Koper verstrekte zaken mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijnglasringen.nll, geheel noch gedeeltelijk door Koper worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillenregeling

12.1

Alle uit de door Wijnglasringen.nl gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen Wijnglasringen.nl en Koper alsmede geschillen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Alkmaar in Nederland, voor zover wettelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten

12.2

Op alle overeenkomsten tussen Wijnglasringen.nl en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 Diversen

13.1

Wijnglasringen.nl is gevestigd te Lunteren, Boslaan 115, 6741 KE en  Bussum, Simon Stevinweg 88, 1401 TG en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 32087647. Het BTW-identificatienummer is NL167708508B010270.

13.2

Gelieve alle correspondentie te zenden aan het email adres zoals staat aangegeven op de internetsite.